UPSIDEDOWN

NHỮNG TÁC PHẨM CHÍNH

Bà Ngoại

Họa sĩ Đại Giang

Bùi Quang Ngọc

Họa sĩ Đại Giang

PROPHET VANGA

Họa sĩ Đại Giang

Khổng tử

Họa sĩ Đại Giang

Người phụ nữ tắm

Họa sĩ Đại Giang

vũ điệu Hawaii

Họa sĩ Đại Giang

Chuyện quê

Họa sĩ Tuấn Định

văn cao

Họa sĩ Đại Giang

trong vườn

Họa sĩ Đại Giang

Napoleon

Họa sĩ Đại Giang

nostradamus

Họa sĩ Đại Giang

Giấc mơ

Họa sĩ Đại Giang