UPSIDEDOWN

NHỮNG TÁC PHẨM CHÍNH

vũ điệu Hawaii

Họa sĩ Đại Giang

mẹ con

Họa sĩ Đại Giang

Ông phúc

Họa sĩ Đại Giang

Đánh cờ

Họa sĩ Đại Giang

Quán đống khê tang

Họa sĩ Đại Giang

Mẹ và Con

Họa sĩ Đại Giang

nhớ quê hương

Họa sĩ Đại Giang

nostradamus

Họa sĩ Đại Giang

huế

Họa sĩ Đại Giang

Trung Quốc

Họa sĩ Đại Giang

Seattle

Họa sĩ Đại Giang