UPSIDEDOWN

NHỮNG TÁC PHẨM CHÍNH

Giàn bầu của mẹ

Họa sĩ Tuấn Định

Chợ tình Sapa

Họa sĩ Đại Giang

Bùi xuân phái

Họa sĩ Đại Giang

Salvador Dali

Họa sĩ Đại Giang

Tắm chiều

Họa sĩ Đại Giang

Beethoven

Họa sĩ Đại Giang

Bùi Quang Ngọc

Họa sĩ Đại Giang

Hà Nội

Họa sĩ Đại Giang

Những chuyện bố kể con nghe

Họa sĩ Tuấn Định

huế

Họa sĩ Đại Giang

Hai người tắm

Họa sĩ Đại Giang