Trường phái Đảo Nghịch của họa sĩ Việt Nam gây ấn tuợng tại Luân Đôn

Raw Arts International Festival in London (from 1 to 6 August 2004) Đây là một sư kiện văn hóa lớn ở London nên khách thưởng ngọan nghệ thuật đến xem rất đông và đặc biệt chú ý đến phong cách upsidedownism. Các họa sĩ quốc tế của các trường phái trừu tượng, siêu thực, tân hình thức.. vv ..có tranh trong triển lãm này nhiệt liệt hoan nghênh tư tưởng ...

21.Sep.2017Xem thêm >>