UPSIDEDOWN

NHỮNG TÁC PHẨM CHÍNH

Ahomeless

Họa sĩ Đại Giang

mona lisa

Họa sĩ Đại Giang

Hạnh phúc

Họa sĩ Tuấn Định

chúc tết

Họa sĩ Đại Giang

Người phụ nữ tắm

Họa sĩ Đại Giang

Đi chợ về

Họa sĩ Đại Giang

Trao duyên

Họa sĩ Tuấn Định

vợ chồng

Họa sĩ Đại Giang

Chơi ô ăn quan

Họa sĩ Đại Giang

Đêm Trăng

Họa sĩ Đại Giang

văn cao

Họa sĩ Đại Giang

Bill Clinton

Họa sĩ Đại Giang