UPSIDEDOWN

NHỮNG TÁC PHẨM CHÍNH

Chạy chợ

Họa sĩ Tuấn Định

Van gogh

Họa sĩ Đại Giang

Đại lai lạt ma

Họa sĩ Đại Giang

Giấc mơ

Họa sĩ Đại Giang

Ông phúc

Họa sĩ Đại Giang

Nhảy múa

Họa sĩ Đại Giang

Nude

Họa sĩ Đại Giang

trong vườn

Họa sĩ Đại Giang

Chơi ô ăn quan

Họa sĩ Đại Giang

huế

Họa sĩ Đại Giang

Ruộng hoa

Họa sĩ Tuấn Định

Những người bạn

Họa sĩ Đại Giang