UPSIDEDOWN

NHỮNG TÁC PHẨM CHÍNH

Bùi xuân phái

Họa sĩ Đại Giang

Chơi ô ăn quan

Họa sĩ Đại Giang

vũ điệu hawaii

Họa sĩ Đại Giang

Cấy lúa

Họa sĩ Đại Giang

Buông

Họa sĩ Tuấn Định

Thế kỷ

Họa sĩ Đại Giang

Đang ngủ

Họa sĩ Đại Giang

Nhảy múa ở Seattle

Họa sĩ Đại Giang

tự họa

Họa sĩ Đại Giang

Chân Dung

Họa sĩ Đại Giang

Mưu sinh 01

Họa sĩ Tuấn Định

Seattle

Họa sĩ Đại Giang